มหาดไทย มีคำสั่งถึง ผู้ว่าฯทั่วประเทศ ปฏิบัติตามคำสั่ง

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้สั่งการโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานคร ป้องกันและควบคุม CV-19 อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเฝ้าระวังตามแนวชายแดน

ทั้งนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ได้รับการประสานงานจากศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์ CV-19 (ศปก.ศบค.)

ให้เน้นย้ำ ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี จากการประชุมดังกล่าวข้างต้นเพิ่มเติม ศบค.มท. จึงขอให้กรุงเทพมหานคร และจังหวัดพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

สร้างการรับรู้สถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ผู้ติด CV-19 และมาตรการควบคุมในประเทศไทย สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันการแพร่กระจายและลดจำนวนผู้ติด CV-19 ให้ได้โดยเร็วที่สุด และรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมอย่างเคร่งครัด

โดยอาศัยกลไกในระดับพื้นที่อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชน ในการสื่อสารทำความเข้าใจและติดตามเฝ้าระวังการแพร่กระจายของ CV-19 รวมถึงจัดเตรียมเผนผชิญเหตุ กรณีสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ทวีความรุนแรงมากขึ้น

รวมทั้งดำเนินมาตรการ ควบคุมการลักลอบเข้าประเทศ และการเคลื่อนย้ายแรงงานผิดกฎหมายตามแนวชายแดน พื้นที่ตอนใน และหมู่บ้าน อย่างเคร่งครัด โดยบูรณาการและประสานการปฏิบัติกับกองกำลังป้องกันชายแดน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุ่มชน และประชาชนในพื้นที่ ตรวจสอบบุคคลแปลกหน้าที่เดินทางเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานประกอบการ/โรงงานในพื้นที่ไม่ให้มีแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

พร้อมเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด ตลอดจนสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งสืบสวนขยายผลการจับแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้าประเทศ

โดยเฉพาะนายหน้าผู้นำพา และสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เรียกรับผลประโยชน์และนำเข้าแรงงานต่างด้าวให้ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาด

อย่างไรก็ตาม มหาดไทย สั่งผู้ว่าทั่วประเทศ เตรียมแผนเผชิญเหตุ รับมือ CV-19

Facebook Comments Box