สั่งปิดเรียนออนไซต์ หลังเกิดคลัสเตอร์ ในกลุ่มบุคลากรและนักเรียน

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 65 มีรายงานว่าจากสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ซึ่งภายหลังจาก นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่โรงเรียนดารุสสาลาม อำเภอระแงะ

โดยได้ติดตามการรายงานผลเพื่อรับทราบข้อมูลกรณีที่มีนักเรียนติด CV-19 จำนวน 263 ราย โดยได้หารือแนวทางการแก้ไขและเฝ้าระวังในการป้องกันและควบคุม CV-19 ในกลุ่มคลัสเตอร์นักเรียน เพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายเป็นวงกว้าง

โดยทางสาธารณสุขมีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าทำการสอบสวน เพื่อค้นหาผู้ติดเชิงรุกเพิ่มเติมจากการหาผู้สัมผัสใกล้ชิด และการค้นหาผู้ติดในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่กระจาย

ซึ่งในกรณีที่พบผู้ติด CV-19 จะถูกแยกออกมารักษาทันที กลุ่มสัมผัสใกล้ชิดจะได้รับการดูแลและจัดสถานที่รองรับเพื่อกักตัว โดยข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุข จ.นราธิวาส ณ วันที่ 13 ก.พ. 2565 พบนักเรียนของโรงเรียนดารุสสาลาม ติดจำนวน 263 ราย แยกเป็นชาย 208 ราย และหญิง 55 ราย ล่าสุดสามารถควบคุมการแพร่กระจายให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้ว

ด้าน ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า จากการแพร่กระจายของ CV-19 จนกลายเป็นคลัสเตอร์ของนักเรียนโรงเรียนดารุสสาลามนั้น จากการเข้าไปตรวจสอบพบว่ากลุ่มที่ติด CV-19 เป็นนักเรียนในโปรแกรมสอนศาสนาอย่างเดียว

ซึ่งทางโรงเรียนได้บริหารจัดการแยกผู้ติดชายและหญิงให้รักษาตัวภายในหอพักของโรงเรียน ไม่ให้ออกมาปะปนกับเด็กที่ไม่ได้ติด CV-19 ที่ยังคงต้องไปเรียนสายสามัญตามปกติ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายในวงกว้าง ส่วนการดูแลนักเรียนทั้ง 263 คนนั้น จะมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) และแพทย์เฉพาะทางเข้าไปทำการรักษา

ขณะที่ นายนิรัตน์ นราฤทธิพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนราธิวาส ได้ออกประกาศเรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ โดยอ้างถึงประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดและในกํากับของกระทรวงศึกษาธิการปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 มีการแพร่กระจายมากยิ่งขึ้นในช่วงเวลานี้ โรงเรียนได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนราธิวาส และเพื่อเป็นสกัดกั้นการแพร่กระจาย จึงกำหนดให้มีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ และให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน

ยกเว้นบุคลากรที่มีหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งโรงเรียน ขอให้มาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 65 ถึงวันที่ 4 มีนาคม 65 ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ผู้ปกครอง ติดตามประกาศของโรงเรียนนราธิวาสต่อไป ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565

ส่วนนายไพศาล ตอยิบ ผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ซึ่งเป็นโรงเรียนสายสามัญและสอนศาสนาขนาดใหญ่ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ออกคำสั่งให้คณะครู อาจารย์ อาซาตีซะห์ปฏิบัติหน้าที่การสอนที่บ้าน (Work Form Home) มีใจความว่า

ตามที่ทางโรงเรียนได้ประกาศการเปิดการเรียนการสอนในระบบออนไซต์ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ที่จะถึงนี้ แต่เนื่องจากโรงเรียนได้รับแจ้งในที่ระบบการรายงานการติด CV-19 ที่ทางโรงเรียนกําหนด จํานวนการแพร่กระจายของ CV-19 ภายในสถานศึกษาเอง

โดยเฉพาะในหมู่ผู้สอนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจนอยู่ในระดับที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ครูผู้สอนคนอื่นๆ ได้ และอาจจะทําให้การเปิดการเรียนการสอนในระบบออนไซต์มีอุปสรรคได้นั้น

ทางโรงเรียนได้พิจารณาโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานด้านความปลอดภัยที่ไม่ต้องการให้การแพร่กระจายกลับสู่ในวงกว้างต่อไป จึงมีคำสั่งให้บุคลากรปฏิบัติการสอนที่บ้านตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นระยะเวลา 7 วัน

นอกจากนี้ โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือของโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์ ได้ออกคำสั่งเรื่อง ให้คณะครู อาจารย์ อาซาตีซะห์ ปฏิบัติหน้าที่การสอนที่บ้าน (Work Fror Horne) เช่นเดียวกัน

สืบเนื่องจากโรงเรียนสวนสวรรค์วิทยาได้รับแจ้งในระบบการรายงานติด CV-19 ที่ทางโรงเรียนกำหนด จำนวนการแพร่กระจายของ CV-19 ภายในสถานศึกษาเอง โดยเฉพาะในหมู่ผู้สอนเพิ่มขึ้นเป็นลำดับจนอยู่ในระดับที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ครูผู้สอนคนอื่นๆ นั้น

ทางโรงเรียนได้พิจารณาโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานด้านความปลอดภัยที่ไม่ต้องการให้การแพร่กระจายกลับสู่ในวงกว้างต่อไป จึงมีคำสั่งให้บุคลากรปฏิบัติการสอนที่บ้านตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นระยะเวลา 7 วัน โดยข้อปฏิบัติเฉกเช่นเดียวกับโรงเรียนอัตตัรกียะห์ อิสลามียะห์

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19

Facebook Comments Box