จ.ลพบุรี เปิดการปฏิบัติธรรมพระสงฆ์-คฤหัสถ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา ปี 65

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. พระศรีวรคุณ เจ้าอาวาสวัดสิริจันทรนิมิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์และคฤหัสถ์ เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565 ณ วัดสิริจันทรนิมิตร ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พ่อค้า ประชาชน นักเรียน นักศึกษา และอุบาสก-อุบาสิกา เข้าร่วมพิธี ตามที่มหาเถรสมาคม มีมติเห็นชอบการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา) ประจำปี พ.ศ.2565 ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ โดยการจัดกิจกรรมในส่วนภูมิภาคให้พิจารณาตามแนวทางของส่วนกลาง หรือกิจกรรมที่เห็นว่าเหมาะสม วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด วัด/สำนักปฏิบัติธรรม หรือสถานที่จัดกิจกรรม ต้องคำนึงถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยให้ปฏิบัติตามประกาศของรัฐบาล ประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ/มาตรการป้องกันของจังหวัด หรือพื้นที่นั้นๆอย่างเคร่งครัด

จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี กำหนดการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565 ณ วัดศูนย์กลางระดับจังหวัด โดยคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรี มีมติเห็นชอบให้วัดสิริจันทรนิมิตร เป็นวัดศูนย์กลางระดับจังหวัดในการจัดกิจกรรมการปฏิบัติธรรม เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ.2565 ซึ่งการปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมฯ ประกอบด้วยพระสงฆ์/สามเณร จำนวน 15 รูป อุบาสก/อุบาสิกาและพุทธศาสนิกชนทั่วไป จำนวน 150 คน

Facebook Comments Box