ต้นสังกัดชี้แจง หลังข้าราชการเกษียณชวดเงินบำนาญ

กรณีสังคมออนไลน์ เผยแพร่ข่าวข้าราชการเกษียณขึ้นป้าย ขายไต ด่วน โอด 16 เดือนแล้ว ยังไม่ได้เงินแม้แต่บาทเดียว ล่าสุดตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี ชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้ ข้าราชการเกษียณเกษียณ ขึ้นป้าย ขายไต ดังกล่าว คือ ร.ต.อ.หญิงชุติกาญจน์ คุ้มภัย

ซึ่งเข้ารับราชการตำรวจเมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2522 ต่อมามีการตรา พ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญขึ้นในปี พ.ศ. 2539 โดยให้ข้าราชการที่อยู่ก่อนวันที่ พ.ร.บ.ฯ ดังกล่าวประกาศใช้ จะสมัครเป็นสมาชิกของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือไม่ก็ได้

ร.ต.อ.หญิงชุติกาญจน์ คุ้มภัย พิจารณาแล้วจึงไม่สมัครเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการแต่อย่างใด และต่อมาได้ขอลาออกจากราชการเพื่อลงสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่ามะขาม ภายหลังจากการสมัครรับเลือกตั้ง

จึงขอกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในตำแหน่งเดิม ตำรวจภูธรภาค 7 จึงมีคำสั่งตำรวจภูธรภาค 7 ที่ 1516/2555 ลงวันที่ 30 พ.ย. 2555 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ ร.ต.อ.หญิงชุติกาญจน์ คุ้มภัย กลับเข้ารับราชการอีกครั้ง

โดยยังคงได้รับอัตราเงินเดือนเดิม ตลอดระยะเวลาที่ ร.ต.อ.หญิงชุติกาญจน์ ฯ กลับเข้ามารับราชการ ไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. และไม่ได้มีการหักเงินให้กับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการตั้งแต่กลับเข้ารับราชการมาโดยตลอด

จนกระทั่ง ร.ต.อ.หญิงชุติกาญจน์ ฯ ได้เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.2563 โดยเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 2563 เจ้าหน้าที่กำลังพลบำเหน็จบำนาญ ภ.จว.กาญจนบุรี ได้จัดส่งแฟ้มประวัติพร้อมกับแบบขอบำนาญปกติ ไปยังคลังเขต 7 เพื่อตรวจสอบและขออนุมัติจ่ายเงินบำนาญให้กับข้าราชการที่เกษียณอายุในปีพ.ศ.2563

ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่คลังเขต 7 ตรวจสอบเอกสารแล้วพบว่า ได้มีการลาออกเพื่อลงสมัครนายกเทศมนตรีตำบล ท่ามะขาม เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2555 และกลับเข้ารับราชการเมื่อวันที่ 30 พ.ย. 2555

เจ้าหน้าที่คลังเขต 7 จึงแจ้งว่า ข้าราชการที่ลาออก และกลับเข้ารับราชการใหม่ หลังปี พ.ศ. 2540 ต้องเป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แต่ปรากฏว่ายังไม่ได้มีการหักเงินของ ร.ต.อ.หญิงชุติกาญจน์ ฯ เข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนับแต่กลับเข้ารับราชการ เพื่อให้การนำส่งเงินของสมาชิกเป็นไปอย่างถูกต้อง กบข. จึงคำนวณเงินนำส่งในช่วงที่ขาดส่ง ร.ต.อ.หญิงชุติกาญจน์ ฯ

ยืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นสมาชิก กบข. และไม่ประสงค์ที่จะสมัครเป็นสมาชิก กบข.แต่อย่างใด และ ได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อไม่ขอเป็นสมาชิก กบข.ตามที่คลังเขต 7 แจ้ง และศาลปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี มีคำสั่งยกคำร้อง ร.ต.อ.หญิง ชุติกาญจน์ ฯ จึงทำหนังสือร้องต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้อยู่ระหว่างรอคำพิพากษา

การที่ ร.ต.อ.หญิง ชุติกาญจน์ฯ ไม่ได้รับเงินเดือนบำเหน็จบำนาญ เนื่องจาก ไม่ยินยอมส่งเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ทำให้คลังเขต 7 ไม่สามารถคำนวณบำเหน็จบำนาญ และขออนุมัติจ่ายเงินบำนาญให้ได้ นับตั้งแต่เกษียณอายุราชการ

อย่างไรก็ตาม ต้นสังกัดชี้แจง หลังข้าราชการเกษียณชวดเงินบำนาญ ขึ้นป้ายประกาศขายไต

Facebook Comments Box