จังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้กับประชาชน

จังหวัดร้อยเอ็ด ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. และจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคารตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น.นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ. 2563 และเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 11 โดยมีนางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยตำรวจเอกหญิงอรุณี อินทรมณี นายอำเภอจตุพักตรพิมานคณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานในพิธีกล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานพระอนุญาต จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ให้เป็นจังหวัด พอ.สว. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พุทธศักราช 2554 ในลำดับที่ 53 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยเหลือให้การรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชน รักษาโรคฟัน โรคตา และแพทย์ทางเลือก ในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคมโดย ได้รับความร่วมมือ จากหลายหน่วยงาน ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

หลังจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้เป็นประธานเปิด “โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” โดยกิจกรรมภายในงาน มีการมอบรถจักรยานให้แก่นักเรียนยากจน การมอบถุงยังชีพให้กับผู้ยากไร้ การมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน พร้อมรับทราบสรุปรายงานปัญหา ความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอจตุรพักตร์พิมานอำเภอจตุรพักตรพิมาน และมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบให้รีบดำเนินการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกประชาชนในการเข้าถึงบริการภาครัฐเชิงรุก พร้อมมอบเวชภัณฑ์และพันธุ์ปลาให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรม

ในตอนท้าย ประธานในพิธี ได้เดินทางตรวจเยี่ยม ทุกส่วนราชการทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ ที่ได้มาออกหน่วยให้บริการพี่น้องประชาชนกว่า 100 หน่วยงาน

ขอบคุณ www.jangkhao.org

Facebook Comments