พบกลุ่มองค์กร-สถานที่ทำงาน ติด CV เพิ่ม 5 หน่วยงาน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 สถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้พบผู้ติดรายใหม่เพิ่ม 281 ราย โดยเป็นผู้ติดจากต่างจังหวัด 11 ราย ได้แก่ กรุงเทพฯ 7 ราย ลำปาง 2 ราย น่านและต่างประเทศอย่างละ 1 ราย ส่วนที่เหลืออีก 270 ราย เป็นผู้ติดในจังหวัด

โดยขณะนี้มีกลุ่มคลัสเตอร์ที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดอยู่ 3 กลุ่ม ได้แก่ คลัสเตอร์กลุ่มองค์กร หรือสถานที่ทำงาน พบเพิ่ม 5 หน่วยงาน ได้แก่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ตรวจ RT-PCR พบเพิ่ม 4 ราย ยอดรวม 40 ราย

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจ RT-PCR พบใหม่ 3 ราย ยอดรวม 3 ราย ,ชุมชนหมู่ 6 ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว ตรวจ ATK พบเพิ่ม 45 ราย ยอดรวม 47 ราย

โกดังเกษตรใหม่ หมู่ 4 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม ตรวจ ATK พบใหม่ 19 ราย ยอดรวม 19 ราย และบ้านแม่ตูม หมู่ 4 ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม ตรวจ ATK พบใหม่ 10 ราย ยอดรวม 10 ราย

คลัสเตอร์กลุ่มโรงเรียนและสถานศึกษา พบ 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนต้นกล้า อาคาร A ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย ตรวจ RT-PCR พบเพิ่ม 1 ราย ยอดรวม 22 ราย

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม ตรวจ ATK พบเพิ่ม 1 ราย ยอดรวม 9 ราย และโรงเรียนบ้านหัวดอย หมู่ 13 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม ตรวจ ATK พบใหม่ 2 ราย ยอดรวม 2 ราย

คลัสเตอร์กลุ่มร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ พบเพิ่มที่ ร้านท่าช้าง ตรวจ RT-PCR พบใหม่ 2 ราย ยอดรวม 4 ราย ,ร้านฮอมบาร์ ตรวจ RT-PCR พบเพิ่ม 3 ราย ยอดรวม 6 ราย และร้าน Living Machine ตรวจ RT-PCR พบเพิ่ม 1 ราย ยอดรวม 2 ราย

นอกจากนี้ ยังมีการแะร่กระจายจากการสัมผัสในครอบครัวเพิ่มอีก 20 ราย จาก 17 ครอบครัว ส่วนผู้ติดจากการสัมผัสผู้ติดรายก่อนหน้า พบเพิ่ม 102 ราย และมีผู้ติดที่อยู่ระหว่างการสอบสวน เชื่อมโยงคลัสเตอร์อีก 119 ราย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน เพื่อลดการแพร่กระจายของ CV-19

Facebook Comments Box