คุณสมบัติที่ดีของผู้ทำงานต้อนรับนักท่องเที่ยว

การต้อนรับนักท่องเที่ยว เปรียบเหมือนกับการให้บริการแก่ลูกค้า การที่จะทำให้นักท่องเที่ยวพึงพอใจ และกลับมาเที่ยวอีกครั้งนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการต้อนรับที่ดี และการบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยวได้ ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่ต้อนรับนักท่องเที่ยว ก็ควรจะศึกษาเรื่องของการต้อนรับให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ เช่น ลักษณะการต้อนรับที่ดี คุณสมบัติที่ดีของผู้ทำงานต้อนรับและให้บริการ เป็นต้น

ความสำคัญของการต้อนรับ การต้อนรับเป็นงานด่านแรกของการตลาด การซื้อขายจะเกิดขึ้นหรือไม่ การต้อนรับมีผลอย่างมาก หากมีการต้อนรับดีก็เท่ากับช่วยให้ขายสำเร็จไปกว่าครึ่ง เพราะการต้อนรับจะสนับสนุนให้เกิดการซื้อสินค้าหรือบริการเริ่มจากความประทับใจครั้งแรก การต้อนรับที่ดี นอกจากทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีต่อสินค้าและบริการแล้ว ยังจะขยายผลเป็นความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงาน การสร้างภาพพจน์ที่ดีต่อหน่วยงานเท่ากับเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานนั้นโดยตรง หากธุรกิจท่องเที่ยวนั้น ๆ ต้อนรับไม่ดีก็จะทำให้นักท่องเที่ยวไม่อยากกลับมาใช้บริการอีก แต่หากให้การต้อนรับที่ดี ทำให้เกิดความประทับใจ ก็จะส่งผลให้นักท่องเที่ยวต้องการกลับมาใช้บริการอยู่เรื่อย ๆ เช่นกัน ลักษณะการต้อนรับที่ดี

ควรพิจารณาถึงความต้องการพื้นฐานของนักท่องเที่ยวเป็นหลัก และเทียบกับความรู้สึกหรือความต้องการของตัวเองด้วย ซึ่งตัวเราก็ยังต้องการ “ความรู้สึกยินดีต้อนรับ (Welcome)” ด้วยไมตรีจิต ต้องการให้มีคนสนใจเห็นความสำคัญ ได้รับเกียรติจากคนอื่น ๆ เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นลักษณะการต้อนรับที่ดีที่ง่ายที่สุด คือ ให้รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเอง คุณสมบัติของผู้ทำงานต้อนรับ

โดยรวมแล้วการเป็นผู้ทำงานต้อนรับที่ดีนั้น จะต้องปฏิบัติด้วย กาย วาจา และใจในการต้อนรับ ดังนี้ ทางกาย คือ ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง สดชื่น กระตือรืนร้น ไม่เชื่องซึม ทะมัดทะแมง กระฉับกระเฉง หน้าตาสดใส หวีผมเรียบร้อย ไม่ปล่อยผมรุงรัง การแต่งกายเรียบร้อย ยิ้ม ไหว้ ทักทายเหมาะสม กิริยาสุขภาพ เป็นคุณสมบัติจำเป็นพื้นฐาน ทางวาจา คือ ต้องใช้ถ้อยคำชวนฟัง ทำเสียงไพเราะชัดเจน พูดมีหางเสียง มีขานรับเหมาะสม กล้าวต้อนรับ พูดแต่น้อยฟังให้มาก ไม่พูดแทรก ไม่กล้าตำหนิ อาจพูดทวนซ้ำสิ่งที่ผู้มาติดต่อต้องการให้เขาฟังอีกครั้ง ทางใจ คือ ไม่ปล่อยให้จิตใจหม่นหมอง ใจลอยขาดสมาธิในการทำงาน เศร้าซึม และเบื่อหน่าย จนแสดงออกมาให้เห็นทางอากัปกิริยา ข้อควรระวังในการต้อนรับ

การต้อนรับเป็นงานที่สำคัญดังได้กล้าวมาแล้ว จึงต้องเตรียมการให้พร้อม เพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของผู้มาติดต่อ การปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นทางกาย วาจา ใจ ก็จะต้องสอดคล้องผสมผสานกัน เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน คือ ความพอใจของผู้มาติดต่อหรือลูกค้า ความประทับใจในการต้อนรับ ทำให้เป็นที่กล้าวขวัญในทางที่ดี และกลับมาเยี่ยมเยือนเมืองไทยอีก

Facebook Comments Box