เตือนด่วน ผู้ไป 3 สถานที่เสี่ยง สังเกตอาการด่วน

เมื่อวันที่ 27 ต.ค.64 จังหวัดเชียงใหม่ ออกประกาศผ่านเพจ ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งผู้สัมผัสผู้ติดcv

ที่มีประวัติเคยไปใช้บริการหรือสัมผัสกับพนักงานในสถานที่ดังต่อไปนี้ ระหว่างวันที่ 18-25 ตุลาคม 2564

แจ้งเตือน 3 สถานที่เสี่ยงผู้สัมผัสผู้ติดcv

ร้านน้องออย หมู่ 7 ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) อำเภอเมืองเชียงใหม่

ร้าน Choei Cafe & Bistro ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่

ทั้งนี้ ผู้มีประวัติเคยไปใช้บริการ หรือสัมผัสกับพนักงานในสถานที่ดังกล่าว ให้สังเกตอาการตนเอง 14 วัน

หากพบอาการผิดปกติให้เข้ารับการตรวจหาcv ได้ที่โรงบาลทุกแห่ง หรือที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ

Facebook Comments Box