เทคนิคการแก้ปัญหาเมล็ดถั่วลิสงไม่ลงฝัก หรือเมล็ดไม่เต็มทุกข้อ

ถั่วลิสง เป็นพืชเศรษฐกิจที่มีเกษตรกรนิยมปลูกกันมาก โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือ แต่ละปีจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันมีการพัฒนาสายพันธุ์ให้ได้ผลผลิตที่ดี เกษตรกรสามารถปลูกได้ทุกฤดู จึงทำให้พื้นที่ในการปลูกถั่วลิสงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น บางพื้นที่มีสภาพดินอุดมสมบูรณ์สามารถปลูกแล้วให้ผลผลิตที่ดี แต่บางผลผลิตก็ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร ส่วนใหญ่มักประสบปัญหาเมล็ดถั่วลิสงไม่ลงฝักหรือเมล็ดไม่เต็มทุกข้อ ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุต่างๆหลายปัจจัย ซึ่งคุณปั่น รู้คิด เกษตรกรบ้านทรายกาด ม. 6 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ประสบกับสภาพปัญหาดังกล่าว และต้องหาวิธีแก้ไขอยู่นานกว่าจะค้นพบวิธีขจัดปัญหาดังกล่าวไปได้ จึงอยากเผยแพร่วิธีแก้ปัญหาถั่วลิสงไม่ลงฝักไว้ให้เป็นวิทยาทานแก่เพื่อนร่วมอาชีพ ผ่านรายการของทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงราย ไว้ดังนี้

วิธีแก้ไขปัญหาถั่วลิสงเมล็ดไม่เต็มทุกข้อ มีดังนี้-ให้เตรียมปูนขาว ใช้หว่านในอัตราส่วน 1 กิโลกรัม ต่อ 4 ตารางเมตร หรือ 40 กิโลกรัมต่อไร่-หว่านปูนขาวที่เตรียมไว้ให้ทั่วแปลงตามอัตราส่วนดังกล่าว จากนั้นทำการไถกลบคลุกเคล้าให้เข้ากัน
– เริ่มทำการปลูกเป็นปกติ

**ข้อเสนอแนะ**การหว่านปูนขาวก่อนปลูกจะช่วยให้ถั่วลิสงมีเม็ดที่สมบูรณ์เต็มทุกข้อ แต่วิธีการดังกล่าวให้ทำครั้งเดียว ห้ามทำซ้ำในปีที่สอง เพราะจะใช้ไม่ได้ผลในปีถัดไป

สำหรับ การแก้ไขปัญหาถัวลิสงไม่ลงฝัก ซึ่งสาเหตุมักจะเกิดจากสภาพดินที่ปลูกเป็นดินเหนียวหรือดินเหนียวปนทรายมีสภาพดินที่แน่นจนเกินไป มีวิธีการแก้ไข ดังนี้
– ในช่วงการเตรียมดินปลูก ก่อนที่จะหยอดเมล็ดพันธุ์ลงหลุม ให้ขุดหลุมลึก 1 หน้าจอบ

จากนั้นนำแกลบดำ ประมาณ 1 ชามก๋วยเตี๋ยวเทลงหลุมที่เตรียม ปริมาณ 1 ชามต่อ 1 หลุม-นำเมล็ดถั่วมาหยอดลงหลุมตามปกติ แล้วกลบดิน

ข้อเสนอแนะ **วิธีนี้จะช่วยให้ถั่วลิสงมีข้อยาวและติดฝักดกลงฝักเต็มหมดทุกข้อ

Facebook Comments Box