ครม.ไฟเขียว ครู ปวช. เอกชนรับ เงินสมทบ เพิ่ม 450 ต่อคนต่อปี
วันที่ 12 ก.ย.64 ไทยคู่ฟ้า รายงาน คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคล ในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครูโรงเรียนเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ระดับปวช. ภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) โดยจะเพิ่มขึ้น 450 บาท/คน/ปี จากเดิม 8,582.50 บาท เป็น 9,032.50 บาท/คน/ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป

เพื่อประกันรายได้ครูโรงเรียนเอกชนให้ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าอัตราขั้นต่ำที่ทางราชการกำหนด คือ เดือนละ 15,050 บาท

นอกจากนี้ ครม. ยังเห็นชอบให้ สอศ. ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 97,419,600 บาท เพื่อดำเนินการตามที่เสนอต่อไป

Facebook Comments