วิกฤตหนัก พบตลาด 132 แห่ง
เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 64 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงสถานการณ์การ ร ะ บ า ด ของ เ ชื้ อ ไ ว รั ส โ ค วิ ด-19 ที่พบการ ร ะ บ า ด ลักษณะกลุ่มก้อน ในสถานที่แออัดที่มีผู้คนมารวมกลุ่มกันเป็นจำนวนมาก

อย่างเช่น ตลาด เนื่องจากมีผู้คนมารวมกันหลายกิจกรรม ทั้งการค้า การขนส่ง รวมถึงลักษณะสถานที่ตลาด ที่มีแบบเก่าแก่ เปิดใหม่ ใกล้ชิดชุมชน และที่สำคัญคนทำงานในตลาดบางกลุ่มมีความ เ สี่ ย ง สูง โดยเฉพาะแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย

โดยตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. – 10 ส.ค. 64 พบผู้ ติ ด เ ชื้ อ ในตลาด 14,678 ราย จากตลาด 132 แห่ง ใน 23 จังหวัด ทั้งพื้นที่สีแดงเข้ม สีแดงและสีส้ม และจากการสำรวจพื้นที่เป็นตลาดที่ผ่านประเมิน 25% ไม่ผ่านประเมิน 5 % และไม่ได้ประเมินตนเอง 70 %

บนแพลตฟอร์ม Thai Stop C O V I D -1 9 ตามมาตรการที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ ดังนั้น จึงมีการยกระดับมาตรการเพื่อป้องกัน และควบคุม โ ร ค โ ค วิ ด-19 ในตลาดโดยเน้นการดำเนินการ 3 ด้าน คือด้านบุคคล สถานที่ และชุมชน ดังนี้

1. ป้องกันคน ได้แก่ ผู้ค้า, ลูกจ้าง, แรงงานที่เดินทางเข้าออก, ผู้อยู่อาศัย ผู้ประกอบธุรกิจอื่นๆ ที่อยู่โดยรอบ และผู้ซื้อที่เข้าใช้บริการทุกคน โดยมีมาตรการหลัก คือไม่มีอาการสงสัยการติดเชื้อ ไม่มีประวัติเสี่ยง ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยง ส่วนมาตรการเสริม คือตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ทุกสัปดาห์ทุกคนตามความพร้อม

หรือสุ่มตรวจ 10% มีหลักฐานแสดงก่อนเข้าตลาด โดยต้องตรวจไม่เกิน 7 วัน หรือ ฉี ด วั ค ซี น 2 เข็ม มีหลักฐานแสดงก่อนเข้าไม่น้อยกว่า 14 วัน หรือเคย ติ ด เ ชื้ อ หรือเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ต้องมีหลักฐานแสดงก่อนเข้า ว่าทำการแยกกักกันไม่น้อยกว่า 14 วัน

2. ป้องกันสถานที่ ประเมินตลาดผ่าน Thai Stop COVID19 Plus เช่น จัดจุดทางเข้าออกทางเดียว คัดกรองอาการไข้ ตรวจประวัติเสี่ยง เป็นต้น จัดมาตรการ DMHTT จัดระบบสุขาภิบาลในตลาด จัดระบบผู้เข้าใช้บริการ และลดกิจกรรมสัมผัสใกล้ชิด

3.จัดระบบเฝ้าระวังควบคุม โ ร ค สุ่มตรวจหา เ ชื้ อ ในคนและสิ่งแวดล้อมหรือน้ำเสีย หากพบ เ ชื้ อ โ ค วิ ด ก็แสดงว่าน่าจะมีผู้ ติ ด เ ชื้ อ ในตลาด นำมาสู่การค้นหาผู้ ติ ด เ ชื้ อ เชิงรุกต่อไป และทุกตลาดต้องร่วมกับ อปท. จัดทำแผนเผชิญเหตุ มีผู้รับผิดชอบและการซักซ้อมแผน

โดยแผนจะปรับเปลี่ยนตามพื้นที่ ลักษณะตลาดและบริบทผู้คน นอกจากนั้น ให้เตรียมสถานที่แยกกักสำหรับผู้ที่มีผลตรวจ ATK เป็นบวก ประยุกต์การควบคุมกลุ่มและการเดินทางไปกลับคนในตลาด Bubble and Seal ตามบริบทของตลาดและพื้นที่เป็นลักษณะกลุ่มตามการทำงาน หรือกิจกรรมการค้าครอบคลุมการเดินทางและที่พัก

Facebook Comments