เปิดพื้นที่จังหวัด ควบคุมสูงสุด แดงเข้ม-แดงกันชน ต้องทำตามมาตรการ

เมื่อวันที่ 9 ก.ค.64 ที่ประชุม ศบค. มีมติสรุปการกำหนดมาตรการ เพื่อลดการติด เ ชื้ อ โ ค วิ ด-19 โดยเน้นจำกัดการเดินทางและการรวมกลุ่มของบุคคลขั้นสูงสุด รวมทั้งกำหนดเวลาการออกนอกเคหะสถานควบคู่ไปกับการเร่งรัดมาตรการป้องกัน โ ร ค การฉีด วั ค ซี น การควบคุม การรักษาพ ย า บาล รวมทั้งการเยียวยา

โดยมติที่ประชุมเห็นชอบการปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 10 จังหวัด คือ กทม. นครปฐม นราธิวาส นนทบุรี ปทุมธานี ปัตานี ยะลา สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสงขลา โดยมาตรการออกจากบ้านหลัง 21.00 น. จะให้ออกจากเคหะสถานเฉพาะผู้ที่มีความจำเป็นเท่านั้น มีข้อปฏิบัติดังนี้

พื้นที่ควบคุมสูงสุด 24 จังหวัด คือ กระบี่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ตาก นครนายก นครราชสีมา นครสวรรค์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา เพชรบุรี ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี สมุทรสงคราม สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง และอุทัยธานี

พื้นที่ควบคุม 25 จังหวัด คือ กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ขอนแก่น จันทบุรี ชัยภูมิ ชุมพร ตรัง ตราด บุรีรัมย์ พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก

เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สตูล สระแก้ว สุโขทัย สุราษฎร์ธานี สุรินทร์ หนองบัวลำภู อุดรธานี อุบลราชธานี

พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด 18 จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ นครพนม น่าน บึงกาฬ พะเยา พังงา แพร่ ภูเก็ต มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ลำปาง ลำพูน สกลนคร หนองคาย อำนาจเจริญ อุตรดิตถ์

โดยการปฏิบัติในจังหวัดอื่น

1.กระทรวงมหาดไทย( มท. )ร่วมกับ สธ. เน้นย้ำให้ ผวจ. และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ร่วมกันรับผิดชอบในการกาหนดมาตรการ คัดกรองและมาตรการติดตามสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าไปในพื้นท่ีให้มีความเข้มงวดมากขึ้น โดยเฉพาะบุคคลที่ เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

(10 จังหวัด : กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรปราการ มุทรสาคร สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) ท้ังน้ี “ให้พร้อมดำเนินการต้ังแต่วันที่ 10 ก.ค.64 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป” โดยอาศัยอำนาจตามข้อกำหนด ฉบับที่ 25

2. การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เป็นไปตามพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดตามคำสั่ง ศบค.

Facebook Comments