โปรดเกล้าฯพระราชทานยศตํารวจเป็นกรณีพิเศษ จำนวน 54 ราย

วันที่ 3 กรกฎาคม 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่อง พระราชทานยศตํารวจเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจเป็นกรณีพิเศษให้แก่

ข้าราชการตํารวจ ซึ่งทุพพลภาพหรือ พิ ก า ร จนไม่สามารถรับราชการต่อไปได้ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้

พระราชทานยศตํารวจ

พระราชทานยศตํารวจ

พระราชทานยศตํารวจ

อีกฉบับ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศตํารวจเป็นกรณีพิเศษ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตํารวจเป็นกรณีพิเศษให้แก่ ข้าราชการตํารวจ ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการ จํานวน 52 ราย

พระราชทานยศตํารวจ

พระราชทานยศตํารวจ

พระราชทานยศตํารวจ

พระราชทานยศตํารวจ

Facebook Comments