กทม.ออกประกาศ ฉบับที่ 34

วันที่ 27 มิ.ย.2564 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. ลงนามประกาศ กรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 34) มีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2564 จนถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีเนื้อหาระบุว่า ด้วยได้มีการประกาศใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (บับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

โดยกำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่อย่างเร่งด่วนในเขตพื้นที่สถานการณ์ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยให้ดำเนินการต่อเนื่องไปเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 30 วัน เพื่อเข้าควบคุมและชะลอการแพร่กระจายของ CV-19 ซึ่งพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนกระจายในหลายพื้นที่

รวมทั้งการสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายเดินทางของกลุ่มเสี่ย ง เพื่อไม่ให้ CV-19 ออกเป็นวงกว้างสู่พื้นที่อื่นๆ อย่างรวดเร็ว โดยให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร อาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ออกคำสั่งให้เป็นไปตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรี หรือศูนย์บริหารสถานการณ์ CV-19 (ศบค.) กำหนด

ดังนั้น เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามข้อกำหนดดังกล่าว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) โร คติดต่อ พ.ศ.2558 ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548

(ฉบับที่ 20) ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 (ฉบับที่ 22) ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 (ฉบับที่ 23) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม2564 (ฉบับที่ 24) ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2564 และ (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2564 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโร คติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 19/2564 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2564 จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1.ให้ปิดสถานที่และใช้บังคับมาตรการที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และ (ฉบับที่ 33) ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2564

2.ให้ปิดสถานที่ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร หรือพื้นที่ดำเนินการก่อสร้าง หรือสถานที่ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคารประเภทอาคารขนาดใหญ่พิเศษ อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่อาคารที่อยู่อาศัยรวม อาคารสาธารณะ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือโครงการจัดสรรทุกประเภท ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน และสถานที่พักอาศัยชั่วคราว

สำหรับคนงานทั้งภายในและภายนอกสถานที่ก่อสร้าง ดัดแปลงหรือรื้อถอนอาคาร รวมทั้งให้หยุดงานก่อสร้าง และห้ามการเดินทาง และเคลื่อนย้ายแรงงาน สถานที่พักอาศัยชั่วคราวที่ได้มีคำสั่งปิดตามประกาศนี้ อาจใช้เพื่อเป็นสถานที่กักกัน สถานพยาบาล โรงพยาบาลสนามชั่วคราว หรือเพื่อประโยชน์ต่อการควบคุมโร คได้ตามความเหมาะสมภายใต้การกำกับของกระทรวงสาธารณสุข

3.การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งรวมถึงร้านที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ โรงแรม ท่าอากาศยาน สถานีรถไฟ สถานีขนส่ง ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ตลาด ตลาดนัด ตลาดน้ำ ตลาดค้าส่ง ตลาดโต้รุ่ง หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน และมีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น

4.ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ให้เปิดดำเนินการได้ถึงเวลา 21.00 น. โดยให้งดการให้บริการเพิ่มเติมในพื้นที่โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ สวนน้ำ พื้นที่นั่งรับประทานในศูนย์อาหาร และเพิ่มระยะห่างระหว่างบุคคลในพื้นที่พักคอย เพิ่มประสิทธิภาพของระบบหมุนเวียนอากาศ และเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการตระหนักและปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

5.โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ โดยงดกิจกรรมจัดการประชุม การสัมมนา และการจัดเลี้ยง

6.ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 20 คน เว้นแต่กรณีที่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานกักกันโร ค

7.ให้งดการจัดกิจกรรมทางสังคมที่มีการรวมกลุ่มในลักษณะการสังสรรค์ จัดเลี้ยง หรืองานรื่นเริง เว้นแต่เป็นการจัดพิธีการตามประเพณีนิยมที่ได้กำหนดเตรียมการไว้แล้ว โดยขอให้เป็นไปเพื่อความเหมาะสม และมีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด

กรณีนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2564 และ (ฉบับที่ 33) ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 กรณีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 32) ลงวันที่14 มิถุนายน 2564 ขัดหรือแย้งกับ (ฉบับที่ 33) ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ให้ปฏิบัติตาม (ฉบับที่ 33) ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2564

แต่ทั้งนี้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 พ.ร.บ.โร คติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโท ษจำคุ กไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ต้องระวางโท ษจำคุ กไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหายอย่างร้า ยแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) พ.ร.บ.วิธีปฎิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539

Facebook Comments