ครม.อนุมัติช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย ข้าวโพด

เมื่อวันที่ 12 พ.ค.64 น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2564 วงเงินงบประมาณ 311.41 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายรวม 2.92 ล้านไร่ โดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทดรองจ่ายเงินอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยก่อน


และรัฐบาลจะชดเชยเงินตามจริง บวกด้วยอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน ธ.ก.ส.+ 1 ในปีถัดไป สำหรับค่าเบี้ยประกันภัย ไม่รวมค่าอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม แบ่งเป็น ค่าเบี้ยประกันภัยพื้นฐานเทียร์ 1 (Tier 1) แยกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มลูกค้าสินเชื่อ ธ.ก.ส. ค่าเบี้ยประกันภัย 160 บาท ต่อไร่

โดยรัฐจะอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้ 96 บาทต่อไร่ และ ธ.ก.ส.จะอุดหนุนอีก 64 บาทต่อไร่ และกลุ่มลูกค้าเกษตรกรทั่วไป ค่าเบี้ยประกันภัยแยกเป็นพื้นที่ความเสี่ย งต่ำ 150 บาทต่อไร่ พื้นที่ความเสี่ย งปานกลาง 350 บาทต่อไร่ พื้นที่ความเสี่ย งสูง 550 บาทต่อไร่ โดยรัฐจะอุดหนุนค่าเบี้ยประกันภัยให้ 96 บาทต่อไร่ ส่วนค่าเบี้ยประกันภัยแบบสมัครใจ เทียร์ 2 (Tier 2) ซึ่งเกษตรกรซื้อเพิ่มเติม


โดยพื้นที่เสี่ย งภัยต่ำ 90 บาทต่อไร่ พื้นที่เสี่ยงภัยปานกลาง 100 บาทต่อไร่ พื้นที่เสี่ย งภัยสูง 110 บาทต่อไร่ ส่วนวงเงินความคุ้มครองครอบคลุมภัยพิบัติธรรมชาติ 7 ภัย เทียร์ 1 คุ้มครองภัยธรรมชาติ 1,500 บาทต่อไร่ และภัยศัตรูหรือโร คระบา ด 750 บาทต่อไร่ เทียร์ 2 คุ้มครองภัยธรรมชาติ 240 บาทต่อไร่ และภัยศัตรูหรือโร คระบา ด 120 บาทต่อไร่ ทั้งนี้ ข้อมูล ณ 31 มี.ค.64 มีเกษตรกรยื่นคำขอรับค่าสินไหมทดแทน 3,396 ราย 34.29 ล้านบาท

น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ครม.ยังอนุมัติโครงการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยตัดอ้อยสดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 ฤดูการผลิตปี 2563/2564 วงเงิน 6,056 ล้านบาท โดยใช้แหล่งเงินทุนจาก ธ.ก.ส.เช่นกันเพื่อแก้ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ส่วนหนึ่งเกิดจากการเผาอ้อยในช่วงฤดูเก็บเกี่ยว และช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดให้มีรายได้รวมมากกว่าชาวไร่อ้อย ที่ตัดอ้อยไฟไห ม้

โดยจะให้ความช่วยเหลือเฉพาะเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดคุณภาพดีเท่านั้น ประมาณ 300,000 ราย ในอัตรา 120 บาทต่อตัน ตั้งเป้าหมายอ้อยสด 80% ของปริมาณอ้อยคาดการณ์ 70 ล้านตัน หรือคิดเป็นอ้อยสด 56 ล้านตัน โดยจ่ายเงินช่วยเหลือเพียงครั้งเดียวหลังปิดหีบ (มิ.ย.-ก.ย. 64) ซึ่ง ธ.ก.ส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรทุกรายโดยตรง


ส่วนผลการดำเนินโครงการฤดูการผลิตปี 2562/2563 ที่ผ่านมา ได้จ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยที่ตัดอ้อยสดแล้ว 133,000 ราย เป็นเงิน 3,457 ล้านบาท มีปริมาณอ้อยสดส่งเข้าโรงงาน 37.58 ล้านตัน และมีปริมาณอ้อยไฟไหม้ลดลงเหลือ 49.65% ของปริมาณอ้อยเข้าหีบทั้งหมด จากในฤดูกาลผลิตปี 2561/2562 อยู่ที่ 61.11%

อย่างไรก็ตาม ครม.อนุมัติแล้ว เติมเงินช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่อ้อย-ข้าวโพด

ขอบคุณ : www.siamstreet.com

Facebook Comments