ราชกิจจาฯ โปรดเกล้าฯ พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ นั่งที่ปรึกษา สบ 9

วันที่ 28 มีนาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงาน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล ข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งคณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติเห็นชอบให้รับโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ พ้นจากตำแหน่ง ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี(นักบริหารระดับสูง) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี


และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ 9 )สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2564

ประกาศณวันที่ 28 มีนาคมพ.ศ.2564

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ


ขณะเดียวกัน มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ถึงผู้บังคับการ จำนวน 75 นาย ให้มีผล ณ 1 เม.ย. 64


ราชกิจจาฯ

ขอบคุณ: www.siamtopic.com

Facebook Comments