พรุ่งนี้วันสุดท้าย เปิดลงทะเบียน เราชนะ

วันที่ 25 มี.ค.64 กระทรวงการคลัง รับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ เราชนะ สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ถึงวันที่ 26 มี.ค. เป็นวันสุดท้าย ซึ่งเป็นการขยายตามนโยบายช่วยเหลือและดูแลกลุ่มผู้พิ กา ร ผู้ป่ว ยติ ดเตีย ง รวมถึงผู้สูงอายุที่มีปัญหาทางกา ยภาพ เนื่องจากบางส่วนยังไม่ได้ลงทะเบียน


เราชนะ

โดยมีจุดบริการรับลงทะเบียนมากกว่า 3,500 จุด ทั้งธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพากรพื้นที่ และสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ รวมทั้งประสานกับ กระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาไทย และกระทรวงสาธารณสุข ช่วยเหลือลงพื้นที่รับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเราชนะ


เราชนะ

ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ ได้รับสิทธิในโครงการแล้ว 2 ล้านคนแล้ว ขณะที่กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมี 13.7 ล้านคนและกลุ่มผู้ที่คัดกรองสิทธิจากแอพพลิเคชั่น เป๋าตัง ผ่านโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน รวมกับกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com อีก 16.7 ล้านคน รวมทั้งสิ้นมีผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ จำนวน 32.4 ล้านคน


อย่างไรก็ตาม วันที่ 26 มี.ค.นี้วันสุดท้าย เปิดลงทะเบียน เราชนะ กลุ่มผู้พิ กา ร ผู้ป่ว ยติ ดเตีย ง ผู้สูงอายุ

ขอบคุณ : www.siamstreet.com

Facebook Comments