สมุทรสาคร รายงานสถานการณ์

วันที่ 13 ก.พ.2564 รายงานสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 จ.สมุทรสาคร เมื่อเวลา 24.00 น.ของวันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา จากข้อมูลของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร พบผู้ติดรายใหม่ลดลงมาอยู่ที่ 53 ราย โดยพบผู้ติดจากการตรวจค้นหาเชิงรุก 24 ราย จำแนกเป็นคนไทย 7 ราย และคนต่างชาติ 17 ราย ขณะที่พบจากการตรวจในโรงพย าบาลอีก 29 ราย จำแนกเป็นคนไทย 13 ราย และคนต่างชาติ 16 ราย


สำหรับผู้ติดสะสมทั้งหมดมีจำนวน 15,624 ราย เป็นคนไทย (ทั้งจากการตรวจที่โรงพย าบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 2,581 ราย และคนต่างชาติ (ทั้งจากการตรวจที่โรงพย าบาลและการค้นหาเชิงรุก) รวม 13,043 ราย

ส่วนผู้ติด CV-19 ที่เข้ารับการรักษาในโรงพย าบาล ณ ปัจจุบัน จำแนกเป็น คนไทยที่อยู่ในระหว่างการรักษา 271 ราย ต่างชาติ 393 ราย และผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีกรวม 2,050 ราย เป็นคนต่างชาติทั้งหมด ด้านผู้ที่รักษาหายจากโรงพย าบาลกับผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการจนครบกำหนดแล้วไม่พบ Cv-19 สามารถกลับบ้านได้รวมทั้งหมด 12,904 ราย

สำหรับการค้นหาเชิงรุก ในวันที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา ดำเนินการค้นหาเชิงรุกทั้งหมด 573 ราย ยอดสะสมจากการดำเนินการค้นหาเชิงรุกรวมจำนวนทั้งสิ้น 174,426 ราย ผลการตรวจแลป (12 ก.พ.64) จำนวน 1,712 ราย พบเชื้อ 24 ราย ยอดสะสมจากการตรวจแลปรวมจำนวนทั้งสิ้น 174,426 ราย ยอดสะสมผู้พบ CV-19 รวมจำนวนทั้งสิ้น 13,249 ราย

อย่างไรก็ตาม ถือเป็นสัญญาณที่ดี ที่พบผู้ติด CV-19 ลดลงมากแล้ว


ขอบคุณ : www.siamstreet.com

Facebook Comments