ยังพุ่งไม่หยุด สมุทรสาครพบ อีก 104 ราย สั่งขยายปิดสถานที่ยาวถึง 15 มค.

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 31 ธ.ค.63 ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร มีรายงานว่า พบผู้ติดรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 104 ราย เป็นการค้นหาเชิงรุกจำนวน 15 ราย จำแนกเป็นคนไทย 10 ราย ต่างด้าว 5 ราย และในโรงพยาบาลอีก 89 ราย จำแนกเป็นคนไทย 83 ราย ต่างด้าว 6 ราย รวมมียอดผู้ติดสะสมทั้งสิ้น 1,738 ราย จำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุก 1,393 ราย และตรวจค้นพบในโรงพยาบาลอีก 345 ราย


ขณะที่ผู้ติดที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล มีคนไทยที่ยังอยู่ในระหว่างการรักษาอีก 364 ราย ต่างด้าว 42 ราย รักษาหายแล้วจำหน่ายกลับบ้านได้เป็นคนไทยรวม 28 ราย และต่างด้าวรวม 3 ราย นอกจากนี้ยังมีผู้ที่เฝ้าสังเกตอาการอีก 1,301 ราย

ขณะที่ทางคณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดสมุทรสาคร ได้ออกคำสั่งจังหวัดสมุทรสาครที่ 3624/2563 เรื่องมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ CV-19 (ฉบับที่ 2) โดยมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ CV-19 เป็นการชั่วคราว ดังนี้ อาทิเช่น สถานที่เล่นการพนันทุกประเภท, สนามกีฬาของรัฐและเอกชนทุกแห่ง, สนามมวย โรงเรียนสอนมวย, สนามเด็กเล่น, สถานศึกษาทุกประเภทของรัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันกวดวิชา โรงเรียน สอนวิชาชีพ โรงเรียนสอนทักษะกีฬา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร สถานที่รับเลี้ยงเด็ก และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มที่อยู่ในคูหา รถเข็น และแผงลอยจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ภัตตาคาร ห้องอาหาร สโมสร หรือสถานประกอบการอื่นใดที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ทั้งนี้ผ่อนผันให้สามารถเปิดบริการให้เฉพาะการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น ยกเว้นโรงอาหารในโรงพยาบาลและโรงแรมที่จดทะเบียนถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 สามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ หรือห้างสรรพสินค้าในลักษณะเดียวกัน โดยเปิดให้บริการเฉพาะร้านขายยา ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน และร้านจำหน่ายอาหาร ตามกำหนดเวลาทำการปกติของสถานที่นั้นๆ และต้องปิดบริการภายในเวลา 22.00 น.


ร้านสะดวกซื้อหรือร้านค้าปลีกที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน ซึ่งเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง โดยให้ปิดบริการตั้งแต่เวลา 22.00 น. – 05.00 น., ตลาดและตลาดนัด (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ หรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น), สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ และสถานบันเทิงอื่นที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ, สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ, สถานที่ออกกำลังกายภายในอาคาร (ฟิตเนส) และสปา เป็นต้น

ทั้งนี้ สถานที่ที่ได้รับยกเว้นตามประกาศนี้ หรือสถานที่อื่นนอกเหนือจากประกาศนี้ ให้ผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตามที่ราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด กรณีผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ มีโทษต้องระวางโทษจำไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ โดยให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง


ขอบคุณ : www.siamstreet.com

Facebook Comments