เตรียมเปิดลงทะเบียน รับเงินผู้สูงอายุ 2564

สำหรับเบี้ยผู้สูงอายุ ที่ต้องลงทะเบียนเพื่อรับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลตามช่วงอายุ ทำเอาหลายคนรอการเปิดลงทะเบียนในรอบใหม่ ล่าสุดวันที่ 11 ก.ย. 2563 รายงานว่า รัฐบาลเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 สำหรับคนที่ปีนี้มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ และกลุ่มตกหล่นที่ไม่เคยได้รับเบี้ยมาก่อน รวมถึงผู้ที่เคยได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้ว แต่มีการย้ายที่อยู่ ทะเบียนบ้าน ต้องไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ในปีงบประมาณ 2564 ด้วยเช่นกัน

ผู้สูงอายุ

โดยเตรียมเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งคุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

1.จะต้องไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.ไม่เคยลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

3.เป็นผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 ก.ย. 2504 (ถ้าบัตรประชาชนระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 ม.ค.ของปีนั้น)

4.มีภูมิลำเนา-มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้านที่ระบุไว้

สามารถติดต่อได้ที่ เทศบาล, องค์การบริการส่วนตำบล (อบต.), สำนักงานเขต ในพื้นที่ที่ผู้รับสิทธิ์มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งสามารถไปติดต่อด้วยตนเอง หรือมีใบมอบอำนาจให้ญาติไปดำเนินการลงทะเบียนแทนได้

สำหรับเบี้ยผู้สูงอายุจะโอนทุกวันที่ 10 ของทุกเดือนในวันทำการ ซึ่งหากวันที่ 10 ของเดือนไหนตรงกับวันหยุด ภาครัฐจะดำเนินการโอนให้ก่อนวันที่ 10 ในวันทำการ

เบี้ยผู้สูงอายุ จะแบ่งตามช่วงอายุแบบขั้นบันได ดังนี้

อายุ 60-69 ปี จะได้รับเดือนละ 600 บาท

อายุ 70-79 ปี จะได้รับเดือนละ 700 บาท

อายุ 80-59 ปี จะได้รับเดือนละ 800 บาท

อายุ 90 ปีขึ้นไป จะได้รับเดือนละ 1,000 บาท

อย่างไรก็ตามใครที่เตรียมตัวลงทะเบียนเพื่อรับเงินจากรัฐบาล ซึ่งเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 เป็นต้นไป

ขอบคุณ www.siamstreet.com

Facebook Comments