ประกาศปิด ถ้ำนาคา ตั้งแต่ 9 ก.ย. เป็นต้นไป

สำหรับวันหยุดยาวที่ผ่านมา พบว่านักท่องเที่ยวต่างเดินทางไปเที่ยวที่ ถ้ำนนาคา สถานที่ท่องเที่ยว พอพรกันมากมาย แต่ก็มีคนละเมิดกฏจนต้องสั่งปิดถ้ำนาคา ตั้งแต่ 9 ก.ย.นี้เป็นต้นไป อุทย านแห่งชาติภูลังกาห้ามนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมอย่างไม่มีกำหนด หลังมีนักท่องเที่ยวมือบอนขีดเขียนกลุ่มหิน ต่าง ๆ จนเป็นร่องรอย ทั้งที่มีประกาศห้ามชัดเจน

ถ้ำนาคา

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกา ได้ออกประกาศปิด ถ้ำนาคา ตั้งแต่พรุ่งนี้(9 ก.ย.)เป็นต้นไป ใจความระบุว่า ด้วยปรากฏว่าที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ขึ้นชมถ้ำนาคา ได้ละเมิดกฎที่ทางอุทย านแห่งชาติกำหนดไว้ คือ ห้ามแตะต้องกลุ่มหิน ต่างๆ ภายในถ้ำ และห้ามขีดเขียน ขูดลบ ทา หรือพ่นสีและแป้ง อันเป็นการกระทำผิดตาม มาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติอุทย านแห่งชาติ พ.ศ. 2562

อุทย านแห่งชาติภูลังกา พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุการณ์ในทำนองเดียวกันนี้เกิดขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 และมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติอุทย านแห่งชาติ พ.ศ. 2562

ประกอบระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการปฏิบัติการของพนักงานเจ้าหน้าที่ในเขตอุทย านแห่งชาติ พ.ศ. 2549 ข้อ 4 (11) จึงให้ปิดการท่องเที่ยว ถ้ำนาคา ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกา เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 9 กันย ายน 2563 เป็นต้นไป จนกว่าทางอุทย านแห่งชาติจะดำเนินการ กำหนดมาตรการปกป้องมิให้มีการทำลายทรัพยากรชาติอันเกิดจากกลุ่มคน ดังกล่าว ข้างต้นได้

อย่างไรก็ตามการปิดถ้ำนาคาแบบกะทันหันนี้ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่จองไว้เสียความรู้สึก บางรายต้องเปลี่ยนแผนไปท่องเที่ยวที่อื่นๆแทน

cr:siamstreet.com

Facebook Comments