Danh mục các văn bản Pháp quy

 

STT Số hiệu văn bản Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Trích yếu
1 28/11/2013 01/01/2014 Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2013
2 34/2018/QH14 19/11/2018 01/07/2019 Luật Giáo dục đại học (sửa đổi bổ sung 2018)
3 75/2006/NĐ-CP 02/08/2006 23/08/2006 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục
4 141/2013/NĐ-CP 24/10/2013 10/12/2013 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục Đại học
5 58/2010/QH12 15/11/2010 01/01/2012 Luật viên chức
6 29/2012/NĐ-CP 12/04/2012 01/06/2012 Tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức
7 22/2008/QH12 13/11/2008 01/01/2010 Luật Cán bộ, Công Chức
8 15/2003/QH11 26/11/2003 01/07/2004 Luật thi đua, khen thưởng
9 47/2005/QH11 14/06/2005 27/06/2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng
10 10/2012/QH13 18/06/2012 01/05/2013 Bộ Luật Lao động 2012
11 44/2013/NĐ-CP 10/05/2013 01/07/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về Hợp đồng lao động
12 45/2013/NĐ-CP 10/05/2013 01/07/2013 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
13 11/2016/NĐ-CP 03/02/2016 01/04/2016 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
14 58/2014/QH13 20/11/2014 01/01/2016 Luật Bảo hiểm xã hội 2014
15 115/2015/NĐ-CP 11/11/2015 01/01/2016 Nghị định hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
16 59/2015/TT-BLĐTBXH 29/12/2015 15/02/2016 Quy định chi tiết và Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Xã hội Về Bảo hiểm Xã hội bắt buộc
17 28/2015/NĐ-CP 12/03/2015 01/05/2015 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật việc làm về Bảo hiểm thất nghiệp
18 28/2015/TT-BLĐTBXH 31/07/2015 15/09/2015 Hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
19 204/2004/NĐ-CP 14/12/2004 04/01/2005 Về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
20 26/2012/QH13 22/11/2012 01/07/2013 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân
21 50/2005/QH11 29/11/2005 01/07/2006 Luật sở hữu trí tuệ
22 36/2009/QH12 19/06/2009 01/01/2010 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật sở hữu trí tuệ
23 88/2010/NĐ-CP 16/08/2010 01/01/2010 Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng
24 105/2006/NĐ-CP 22/09/2006 21/10/2006 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
25 119/2010/NĐ-CP 30/12/2010 20/02/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
26 29/2013/QH13 18/06/2013 01/01/2014 Luật Khoa học Công nghệ
27 08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 15/03/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ
28 43/2013/QH13 26/11/2013 01/07/2014 Luật Đấu thầu
29 44/2013/QH13 26/11/2013 01/07/2014 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
30 47/2014/QH13 16/06/2014 01/01/2015 Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
31 56/2010/QH12 15/11/2010 01/07/2011 Luật thanh tra
32 91/2015/QH13 24/11/2015 01/01/2017 Bộ luật Dân sự
33 36/2005/QH11 14/06/2005 01/01/2006 Luật Thương Mại
34 68/2014/QH13 26/11/2014 01/07/2015 Luật Doanh nghiệp
35 50/2014/QH13 18/06/2014 01/01/2015 Luật xây dựng
36 76/2018/NĐ-CP 15/05/2018 01/07/2018 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chuyển giao công nghệ
37 95/2014/NĐ-CP 17/10/2014 01/12/2014 Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính với KHCN
38 86/2018/NĐ-CP 06/06/2018 01/08/2018 Quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
39 34/2014/TT-BGDĐT 15/10/2014 01/12/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục
40 36/2018/QH14 20/11/2018 01/07/2019 Luật phòng chống tham nhũng
41 59/2013/NĐ-CP 17/06/2013 31/07/2013 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng chống tham nhũng
42 25/2018/QH14 12/06/2018 01/01/2019 Luật Tố cáo 2018
43 02/2011/QH13 11/11/2011 01/07/2012 Luật Khiếu nại 2011
44 42/2013/QH13 25/11/2013 01/07/2014 Luật Tiếp công dân 2013