THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP CƠ SỞ DÀNH CHO SINH VIÊN, HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2023

Thời gian đăng ký:
1. Sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh nộp hồ sơ đăng ký về Khoa/ Bộ môn/ Trung tâm trước 16g00 Thứ Sáu ngày 17/11/2023 gồm:
+ Thuyết minh đề cương (Mẫu S1).
+ Bảng điểm không cần mộc đỏ (Đối với sinh viên).
2. Đơn vị gửi công văn danh sách các đề tài tham gia xét duyệt (Mẫu S7 và S8) về gửi về địa chỉ email: [email protected] trước 16g00 Thứ Sáu ngày 24/11/2023.
Chi tiết về các biểu mẫu dành cho CNĐT và các Khoa/ Bộ môn/ Trung tâm vui lòng truy cập tại địa chỉ: //ord.jailike.com/bieumau

Thông tin chi tiết, Quý Thầy Cô vui lòng xem Thông báo đính kèm.

Kính đề nghị Quý Thầy Cô, Quý Khoa, Bộ môn và Trung tâm, Phòng CTSV, Phòng ĐTĐH, Phòng ĐTSĐH và Đoàn Thanh niên hỗ trợ phổ biến đến Sinh viên, Học viên cao học và Nghiên cứu sinh có quan tâm đăng ký tham gia.

Chuyên viên liên hệ: Nguyễn Lê Khánh Linh, [email protected] (Ext: 3338)

Trân trọng,

Phòng Quản lý Khoa học