Phòng Quan hệ Đối ngoại

Phòng O2 – 704

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Email: [email protected]

Điện thoại: (08) 37244270 – số máy lẻ: 3220, 3999

Fax: (08) 37244271

Trung tâm Trao đổi Giáo dục Quốc tế (CIM)

Phòng O2 – 604

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Email: [email protected] (Đối với các chương trình trao đổi sinh viên và học tập ngắn hạn)

[email protected] (Đối với các dịch vụ hỗ trợ sinh viên và học giả quốc tế)

Điện thoại:(08) 37244270 – ext: 3617

Fax: (08) 37244271