Giới thiệu

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của nhà trường trong những năm gần đây, công tác quan hệ đối ngoại 365 gambling (ĐHQT) – Đại học Quốc gia Tp.HCM đã không ngừng được cũng cố và phát triển. Nhà trường đã thiết lập quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học, viện nghiên cứu trong và ngoài nước.  Bên cạnh việc duy trì và thúc đẩy các hoạt động hợp tác với các đối tác hiện hành, Trường ĐHQT luôn không ngừng chủ động tìm kiếm, thiết lập quan hệ với các đối tác mới.