1. Chính phủ: Phê duyệt chương trình phát triển TSTT 2016-2020
  2. Sở Khoa học & Công nghệ: Chấn chỉnh công tác quản lý nhiệm vụ KHCN
  3. Bộ Khoa học & Công nghệ: Quy định khoán chi nhiệm vụ KHCN
  4. Bộ Giáo dục & Đào tạo: Quy chế về nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các trường đại học và cao đẳng
  5. Quỹ Nafosted:
  6. Đại học Quốc gia TPHCM:
  7. Đại học Quốc tế: