Thông tin Liên hệ:

Trường Đại học Quốc tế

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. HCM

Điện thoại: (028) 37244270

Fax: (028) 37244271

Email:  [email protected]

Bản đồ

Phòng Hành Chính Tổng Hợp

Phòng O2 – 711

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3225

 

Phòng Đào Tạo Đại học

Phòng O2 – 708

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3221, 3321, 3229, 3885

 

Phòng Đào Tạo Sau Đại học

Phòng O2 – 609

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3120, 3209

 

Phòng Kế hoạch Tài chính (học phí, 365 gambling )

Phòng O2 – 701

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3222, 3420, 3311

 

Phòng Quản lý Khoa học

Phòng O2 – 705

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3338, 3855

 

Phòng Quan hệ đối  ngoại

Phòng O2 – 704

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3220, 3999

 

Phòng Công tác Sinh viên

Phòng O1 – 105

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3826, 3334

 

Phòng Y tế

Phòng O2 – 305

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3369

 

Đoàn Thanh niên

Phòng O1 – 111

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3240, 3730

 

Thư viện

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3241

 

Trung tâm Dịch vụ Công nghệ Thông tin (hỗ trợ về các vấn đề liên quan tới Blackboard, Email, E – library …)

Phòng O1 – 312

Điện thoại: (028) 37244270 – số máy lẻ: 3366

Website: //www.jailike.com/cis