• KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CẤP CƠ SỞ GIÁO DỤC

Trường ĐHQT đã hoàn thành:

2018: Đạt chuẩn đánh giá cấp Cơ sở giáo dục của Mạng lưới các Trường đại học Đông Nam Á (AUN)

2016: Đạt chuẩn Kiểm định chất lượng cấp Cơ sở giáo dục của Bộ Giáo dục & Đào tạo (MOET)

  • ĐÁNH GIÁ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

AUN-QA

2022: Kỹ thuật Tài chính và Quản trị rủi ro

2021: Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

2018: Tài chính Ngân hàng

2018: Kỹ thuật Xây dựng

2017: Công nghệ Thực phẩm

2015: Kỹ thuật Y Sinh

2015: Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

2013: Kỹ thuật Điễn tử – Viễn thông

2012: Quản trị Kinh doanh / Đánh giá lại vào năm 2017

2011: Công nghệ Sinh học / Đánh giá lại vào năm 2017

2009: Khoa học Máy tính /Đánh giá lại vào năm 2017

BẬC THẠC SĨ

2019: Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

2017: Thạc sĩ Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp

2016: Thạc sĩ Công nghệ Sinh học

MOET

2020: Thạc sĩ Quản lý công

2022: Công nghệ Thực phẩm

KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CẤP CTĐT THEO BỘ TIÊU CHUẨN ABET (HOA KỲ):

2018: Kỹ thuật Y Sinh

2018: Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông