Họ và tên Đăng ký xét chức danh Ngành/ Liên ngành Ghi chú
Hà Minh Trí Phó Giáo sư Kinh tế
Phạm Tấn Nhật Phó Giáo sư Kinh tế
Nguyễn Ngọc Duy Phương Phó Giáo sư Kinh tế
Huỳnh Chấn Khôn Phó Giáo sư Sinh học
Nguyễn Minh Nam Phó Giáo sư Sinh học
Nguyễn Minh Quân Phó Giáo sư Toán học
Lê Trung Hiếu Phó Giáo sư Toán học
Huỳnh Khả Tú Phó Giáo sư Điện – Điện tử – Tự động hóa
Hà Việt Uyên Synh Phó Giáo sư Công nghệ Thông tin
Nguyễn Thị Thủy Phó Giáo sư Hóa học – Công nghệ Thực phẩm
Nguyễn Thảo Trang Phó Giáo sư Hóa học – Công nghệ Thực phẩm
Đào Vũ Trường Sơn Phó Giáo sư Cơ khí – Động lực Không nộp hồ sơ
Nguyễn Hoàng Khuê Tú Giáo sư Dược học Không nộp hồ sơ
Nguyễn Phương Anh Phó Giáo sư Kinh tế Không nộp hồ sơ