Họ và tên Đơn vị công tác
GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
GS.TS. Võ Xuân Vinh Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
GS.TS. Phạm Văn Hùng Trường Đại học Quốc tế
GS.TS. Phạm Hữu Anh Ngọc Trường Đại học Quốc tế
GS.TS. Lê Minh Trí Khoa Y, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
GS.TS. Lê Tiến Thường Trường Đại học Bách khoa
PGS.TS. Trần Tiến Khoa Trường Đại học Quốc tế
PGS.TS. Nguyễn Văn Phương Trường Đại học Quốc tế
PGS. TS. Võ Thị Quý Trường Đại học Quốc tế
PGS.TS. Nguyễn Vũ Hồng Hà Trường Đại học Quốc tế
PGS.TS. Nguyễn Thị Hiệp Trường Đại học Quốc tế
PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi Trường Đại học Quốc tế
PGS.TS. Trần Ngọc Quyển Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng
PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiếu Trường Đại học Bách khoa
PGS.TS. Bùi Hồng Thủy Trường Đại học Quốc tế
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hoài Trường Đại học Quốc tế
PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ Trường Đại học Quốc tế
PGS.TS. Nguyễn Văn Sinh Trường Đại học Quốc tế
PGS.TS. Đặng Trần Khánh Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm
PGS.TS. Nguyễn Bình Dương Trường Đại học Quốc tế
PGS.TS. Nguyễn Văn Hợp Trường Đại học Quốc tế