Họ tên Đơn vị công tác
GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài Trường Đại học Kinh tế TP.HCM
GS.TS. Nguyễn Thị Thanh Mai Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
GS.TS. Phạm Hữu Anh Ngọc Trường Đại học Quốc tế
GS.TS. Nguyễn Định Trường Đại học Quốc tế
PGS.TS. Trần Ngọc Quyển Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng
PGS.TS. Đặng Trần Khánh Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm
PGS.TS. Trần Tiến Khoa Trường Đại học Quốc tế
PGS.TS. Đinh Đức Anh Vũ Trường Đại học Quốc tế
PGS. TS. Võ Thị Quý Trường Đại học Quốc tế
PGS.TS. Nguyễn Văn Phương Trường Đại học Quốc tế
PGS.TS. Nguyễn Thị Hiệp Trường Đại học Quốc tế
PGS.TS. Phan Bảo Ngọc Trường Đại học Quốc tế
PGS. TS. Chu Quốc Thắng Trường Đại học Quốc tế
PGS.TS. Nguyễn Văn Thuận Trường Đại học Quốc tế