ĐẠI HỌC QUỐC GIA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ
XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2021
TẠI HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh
Hội đồng ngành Đăng ký xét
chức danh
1 Lê Văn Cảnh 11/11/1979 Cơ học Giáo sư
2 Nguyễn Văn Hợp 26/5/1971 Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp Phó Giáo sư
3 Nguyễn Vũ Hồng 11/07/1979 Hóa học – Công nghệ thực phẩm Phó Giáo sư
4 Lê Ngọc Liễu 16/11/1984 Hóa học – Công nghệ thực phẩm Phó Giáo sư
5 Vòng Bính Long 05/04/1984 Sinh học Phó Giáo sư
6 Nguyễn Minh Quân 04/05/1982 Toán học Phó Giáo sư
7 Nguyễn Văn Sinh 14/6/1973 Công nghệ Thông tin Phó Giáo sư
8 Hà Việt Uyên Synh 23/1/1973 Công nghệ Thông tin Phó Giáo sư
9 Nguyễn Như Tỷ 20/5/1986 Kinh tế Phó Giáo sư