TT Họ tên Đơn vị công tác
1 GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài Trường ĐH Kinh tế TP.HCM
2 GS.TS. Lê Thanh Hải Viện Môi trường Tài nguyên, ĐHQG-HCM
3 PGS.TS. Đặng Trần Khánh Trường ĐH Bách Khoa, ĐHQG-HCM
4 GS.TS. Phạm Hữu Anh Ngọc Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG-HCM
5 PGS.TS. Phạm Văn Hùng Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG-HCM
6 PGS.TS. Nguyễn Thị Hiệp Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG-HCM
7 PGS.TS. Huỳnh Kim Lâm Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG-HCM
8 PGS.TS. Phan Bảo Ngọc Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG-HCM
9 PGS.TS. Chu Quốc Thắng Trường ĐH Quốc tế, ĐHQG-HCM