ĐẠI HỌC QUỐC GIA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ
XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2020
TẠI HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh
Hội đồng ngành Đăng ký xét
chức danh
1 Bùi Hồng Thủy 09/11/1968 Ngành: Sinh học Phó giáo sư
2 Huỳnh Chấn Khôn 13/12/1984 Ngành: Sinh học Phó giáo sư
3 Nguyễn Như Tỷ 20/5/1986 Ngành: Kinh tế Phó giáo sư
4 Nguyễn Thị Thu Hoài 08/7/1981 Ngành: Sinh học Phó giáo sư
5 Nguyễn Thị Thúy Loan 05/6/1975 Ngành: Công nghệ Thông tin Phó giáo sư
6 Trần Tiến Khoa 21/9/1964 Ngành: Kinh tế Phó giáo sư