1. Quyết định ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư. Xem tại đây
  2. Quyết định về việc bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Thư ký Hội đồng Giáo sư cơ sở. Xem tại đây
  3. Quyết định về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở. Xem tại đây