ĐẠI HỌC QUỐC GIA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ
XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ NĂM 2019
TẠI HỘI ĐỒNG CHỨC DANH GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ
TT Họ và tên Ngày tháng
năm sinh
Hội đồng ngành Đăng ký xét
chức danh
1 Lê Văn Cảnh 11-11-79 Ngành: Cơ học Giáo sư
2 Phạm Văn Hùng 13-12-74 Ngành: Sinh học Giáo sư
3 Phạm Hữu Anh Ngọc 25-04-67 Ngành: Toán học Giáo sư
4 Nguyễn Định 10-09-58 Ngành: Toán học Giáo sư
5 Mai Đức Thành 13-05-74 Ngành: Toán học Giáo sư
6 Hà Việt Uyên Synh 23-01-1973 Ngành: Công nghệ Thông tin Phó giáo sư
7 Nguyễn Văn Sinh 14-06-73 Ngành: Công nghệ Thông tin Phó giáo sư
8 Võ Thị Lưu Phương 26-09-1976 Ngành: Công nghệ Thông tin Phó giáo sư
9 Trần Cao Thanh Ngọc 27-12-84 Ngành: Xây dựng- Kiến trúc Phó giáo sư
10 Nguyễn Bình Dương 07-06-76 Ngành: Điện-Điện tử -Tự động hóa Phó giáo sư
11 Nguyễn Thị Thu Hoài 08-07-81 Ngành: Sinh học Phó giáo sư
12 Trần Thị Mỹ Hạnh 20-10-81 Ngành: Sinh học Phó giáo sư
13 Nguyễn Tấn Khôi 13-08-81 Ngành: Hóa học-CNTP Phó giáo sư
14 Bùi Hồng Thủy 09-11-68 Ngành: Sinh học Phó giáo sư
15 Nguyễn Thị Hiệp 27-11-81 Ngành: Hóa học-CNTP Phó giáo sư
16 Phạm Thị Thu Hiền 10-04-80 Ngành: Vật lý Phó giáo sư
17 Huỳnh Chấn Khôn 13-12-84 Ngành: Sinh học Phó giáo sư
18 Nguyễn Văn Hợp 26-05-71 Ngành: Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp Phó giáo sư
19 Phạm Hữu Đức 21-06-66 Ngành: Ngôn ngữ học Phó giáo sư
20 Nguyễn Như Tỷ 20-05-86 Ngành: Kinh tế Phó giáo sư