TOÀN DIỆN – KHAI PHÓNG – TIÊN PHONG – HỘI NHẬP

Toàn diện: đào tạo đa ngành và đào tạo con người toàn diện (trí tuệ, thể chất, đạo đức, cảm xúc, kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng mềm, kiến thức chuyên ngành trên kiến thức nền rộng).

Khai phóng: giáo dục chú trọng giải thoát tư duy, hành vi và lối mòn để tiếp cận nhanh chóng với tinh hoa thế giới. Giáo dục hướng đến việc phát huy tối đa tiềm năng của mỗi sinh viên và trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết, sẵn sàng cho một thế giới phức tạp, đa dạng và thay đổi không ngừng. Người học được khuyến khích tư duy tự do và độc lập, đi kèm với ý thức trách nhiệm về bản thân và cộng đồng.

Tiên phong: kiến tạo tri thức, đón đầu và áp dụng các xu hướng đào tạo và nghiên cứu mới trên thế giới.

Hội nhập: hướng tới xây dựng nhà trường thành cộng đồng học thuật mang tính quốc tế, góp phần vào định hướng hội nhập quốc tế của Việt Nam và vào sự phát triển chung của thế giới.