Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM xin báo cáo nội dung thực hiện quy chế công khai như sau:

1. Về nội dung công khai

a) Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế: 

  • Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của trường đại học Quốc tế năm học 2022-2023 theo biểu mẫu 17biểu mẫu 18
  • Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu theo biểu mẫu 20
  • Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học, trường cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2022-2023: biểu mẫu 21

b) Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

  • Về cơ sở vật chất: Công khai diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp cho quá trình đào tạo năm học 2022-2023 theo biểu mẫu 19 
  • Về dịch vụ công nghệ thông tin: Công khai số liệu mạng nội bộ, hệ thống kết nối Internet, và hệ thống học tập trực tuyến của trường theo biểu mẫu 22

c) Công khai về tình hình việc làm của Sinh viên sau một năm tốt nghiệp

d) Công khai thu chi tài chính

2. Về hình thức công khai

Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM thực hiện công khai trên website Trường tại địa chỉ //jailike.com/cong-khai-giao-duc/, website của các Khoa/Bộ môn và công khai tại các bảng thông báo của các đơn vị.